Logowanie do konta

login
Hasło *
Zapamiętaj Mnie

Utwórz konto

Pole oznaczone gwiazdką (*) jest wymagany.
Imie
login
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Moduł IV

Moduł IV (1)

Relizacja modułu IV w okresie 3.03.2014 – 13.04.2014 r.
Zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami, materiałami na forum TIK naszej szkoły
www.pg4.udl.pl/tikforum

zadania dla nauczycieli

ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA
Zapoznaj się z przykładami narzędzi przedstawionych w plikach: Material_02_narzedzia_TIK_na_lekcje oraz: Material_03_narzedzia_TIK_na_zajecia_pozalekcyjne, które otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora. Zaplanuj (przygotuj konspekt) i przeprowadź lekcję z zastosowaniem wybranego przez siebie narzędzia TIK.
Przekaż koordynatorowi w ustalonym terminie korzyści, jakie wynikają z zastosowanych narzędzi TIK, aby mógł je dołączyć do swojego sprawozdania. Weź udział w spotkaniu z koordynatorem.
ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA
Wypełnij formularz do opisu dobrej praktyki i w ustalony sposób prześlij je koordynatorowi. Zabierz go na spotkanie nauczycieli. Będzie ono poświęcone roli narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów na zajęciach oraz wyborowi przykładów dobrej praktyki w Twojej szkole, aby je popularyzować; koordynator zamieści je w swoim sprawozdaniu w kursie w opracowaniu.
WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ
Różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami.

Moduł czwarty będzie poświęcony przede wszystkim takim narzędziom TIK, które są pomocne w nauczaniu określonych przedmiotów szkolnych; zwrócimy też uwagę na możliwości ich zastosowania –narzędzia TIK mogą być z powodzeniem używane przez większość nauczycieli zarówno w szkole podstawowej, jak i na wyższych szczeblach edukacji, niezależnie od specjalizacji zawodowej. Na początek jednak przyjrzyjmy się bliżej kilku modelom wykorzystywania TIK w pracy nauczycieli z uczniami.

Model I:

Nauczyciel wykorzystuje TIK do przygotowania materiałów do zajęć; uczniowie są odbiorcami – pracują z materiałami, ale bez możliwości korzystania z TIK (nauczyciel z TIK + uczeń bez TIK).

Ten sposób pracy z TIK jest stosowany na co dzień przez dużą grupę nauczycieli. Komputer stał się urządzeniem, które w dużym stopniu wspomaga przygotowanie stosowanych powszechnie na lekcji kart pracy, instrukcji, testów, prezentacji multimedialnych, animacji, filmów, zdjęć, nagrań, plansz, plakatów, gier edukacyjnych itp. Nauczyciel zazwyczaj pracuje nad materiałami w domu, potem drukuje i powiela gotowy materiał lub prezentuje go w klasie, jako pomoc dydaktyczną. Sam aktywnie się włącza w proces tworzenia materiału, zarówno na etapie przygotowań, jak i w fazie realizacji, natomiast uczniowie korzystają z gotowego produktu wytworzonego przez nauczyciela − słuchają, oglądają, czytają, piszą, liczą, wykonują czynności manualne, myślą. Jednym słowem angażują się w takie aktywności, które można określić mianem: „uczenie się tradycyjnymi metodami”. Czy są one gorsze od technologii informacyjnej? Nie. O tym decyduje wyłącznie cel i efektywność każdej z zastosowanych metod.

Model II:

Uczeń pracuje z TIK samodzielnie lub w grupie w domu, aby przygotować się do lekcji; pozostali uczniowie i nauczyciel są odbiorcami – korzystają z materiałów bez aktywnego używania TIK (nauczyciel bez TIK + uczeń z TIK).

Ten model pracy z TIK zakłada różnorodną aktywność ucznia, najczęściej w formie pracy domowej, czasem w postaci projektu edukacyjnego. Schemat działania jest następujący: uczeń na polecenie nauczyciela lub z własnego wyboru (albo też zainspirowany przez kogoś), zobowiązuje się wykonać pewne zadanie (samodzielnie lub w grupie) − warunkiem jest skorzystanie w domu lub terenie z urządzeń i narzędzi TIK. Zadanie to może przybierać różne formy, i tak może polegać na: gromadzeniu informacji, przygotowaniu prezentacji, doświadczenia, zrobieniu filmu, nagrania dźwiękowego, opracowaniu wzajemnego nauczania, gry edukacyjnej i wielu innych materiałów, które następnie prezentowane są w klasie innym uczniom i nauczycielowi. Uczeń, który pracuje nad przygotowaniem tych materiałów aktywnie się uczy, przez osobiste doświadczenie.

Model III:

Nauczyciel przygotowuje zajęcia lub materiały używając TIK; uczniowie korzystają z TIK w czasie lekcji – podczas pracy z materiałami korzystają z TIK ( nauczyciel z TIK + uczeń z TIK w klasie).

W tym przypadku praca ucznia w klasie jest kontynuacją pracy nauczyciela z TIK. Nauczyciel koncentruje się głównie na tym, aby stworzyć dla ucznia „przestrzeń” do osiągania założonych celów uczenia się ze wspomaganiem technologii informacyjnej. Po przygotowaniu materiałów (np. linków do określonych zasobów internetu, instrukcji i kart pracy lub zadań w formie elektronicznej, e-lekcji, które można realizować ofline lub online), uczniowie w czasie lekcji samodzielnie, w parach lub małych grupach, uczą się w oparciu o materiały oraz technologię. Ten schemat współpracy implikuje rozwój po obu stronach − nauczyciela i ucznia. Wymaga też dużego zaangażowania, i trzeba przyznać, jest determinowany nie tylko umiejętnościami nauczyciela i uczniów w zakresie TIK. Jak już wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, kluczem do sukcesu jest celowe wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu. Przestrzeń informatyczna, w której pracuje uczeń powinna więc być podporządkowana celom uczenia się przez nauczyciela. Wymaga to od nauczyciela nie tylko wysokiego poziomu świadomości celów, jak również umiejętności posługiwania się TIK oraz znalezienia równowagi pomiędzy wykorzystaniem najnowszych technologii a alternatywnymi środkami dydaktycznymi. Czy ten model sprzyja aktywnemu uczeniu się uczniów? Tak, o ile trafia w ich potrzeby i umiejętności.

Model IV: 

Odwrócona lekcja: nauczyciel korzystając z TIK, przygotowuje dla uczniów materiały do uczenia się w domu; uczniowie na podstawie tych materiałów opracowują temat lekcji, a zdobytą wiedzę wykorzystują na lekcji, stosując TIK (nauczyciel z TIK + uczeń z TIK w domu i w klasie - nieobligatoryjnie).

W prezentowanym schemacie wspólna praca nauczyciela i ucznia nad osiągnięciem celów dydaktycznych wiąże się ze stosowaniem komputera i internetu, podczas gdy praca z książką, zeszytem i długopisem schodzi na plan dalszy. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel i uczniowie pracują wyłącznie z TIK i porzucili inne, skuteczne sposoby nauczania i uczenia się. Wykorzystanie TIK może być zharmonizowane z innymi aktywnościami ucznia. W modelu „odwróconej lekcji” praca uczniów nie wymaga obligatoryjnego użycia TIK w klasie. Nauczyciel może się opierać na – zaprojektowanym przez siebie – przygotowaniu uczniów do zajęć i dopiero w klasie przeprowadzić lekcję bez korzystania z TIK. Jedną z zalet tego modelu uczenia się uczniów jest przygotowanie się merytoryczne do aktywności zaplanowanych na lekcję, ukierunkowane przez nauczyciela. Dzięki temu możliwe jest aktywne uczenie się uczniów w szkole i osiągnięcie większej skuteczności nauczania. Kiedy uczniowie mają przed lekcją pewną podbudowę merytoryczną, praca w klasie może być bardziej skupiona na praktycznym wykorzystywaniu wiedzy, a dzięki zadaniom wykonanym w domu − na nabywaniu umiejętności, a nie na zdobywaniu informacji.
Czy jest to model idealny, docelowy i zalecany dla wszystkich? Ten sposób pracy wymaga zwrócenia uwagi na czas, który uczniowie spędzają przy komputerze, aby nie odbiło się to na ich zdrowiu.

Model V: 

TIK towarzyszy procesowi uczenia się.

Stosowanie TIK, zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów, ma miejsce w domu i szkole. Przykładem tego modelu jest e-portfolio. Nauczyciel przygotowuje w internecie materiały na lekcję, a uczniowie prowadzą swoje elektroniczne zeszyty, do których ma dostęp zarówno uczeń, jak i nauczyciel, a także w razie potrzeby inni uczniowie. Dzięki takiemu wykorzystaniu TIK praca uczniów może być wykorzystana zarówno w procesie uczenia się, jak też przy podsumowaniu i ocenie pracy ucznia w formie produktu (performance assessment). Planujemy poświęcić temu modelowi więcej miejsca w przyszłości.

Przedstawione modele różnią się celami zastosowania oraz stopniem zaangażowania nauczyciela i uczniów w pracę, wymagają też innego czasu na przygotowanie zajęć; wybór zależy od nauczyciela. Warto pamiętać przy tym, że celem wprowadzenia TIK do szkół jest zwiększenie efektywności uczenia się uczniów poprzez aktywne wykorzystywanie przez nich możliwości, jakie niesie TIK. Nie chodzi o proste zastąpienie tradycyjnego nauczania. Na przykład pisanie na tablicy zamieniamy na pisanie na tablicy interaktywnej, albo prosimy uczniów, żeby zamiast analizy tekstu z podręcznika, obejrzeli prezentację przygotowaną przez nauczyciela, albo zamiast rozwiązywać zadanie w zeszycie, wypełnili kartę pracy. Użycie TIK powinno być uzasadnione, czyli nie tylko zastępować tradycyjne metody, ale wspierać uczniów w uczeniu się.

 Jeśli TIK ma pomagać uczniom uczyć się, to nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim uczniowie powinni pracować aktywnie. Nauczyciel jest w tym procesie bardziej animatorem i moderatorem niż realizatorem.  

Kilka rad − jak przygotować uczniów do pracy z TIK?

Można się spodziewać najlepszych efektów dydaktycznych wykorzystania TIK, gdy obie strony, nauczyciel i uczniowie, znają narzędzia TIK w praktyce. Jeśli nie potrafią posługiwać się wybranym narzędziem w stopniu zadowalającym, praca z TIK będzie hamowała tempo osiągnięcia celów uczenia się. W tej sytuacji uczniowie koncentrują się na pokonywaniu trudności w operowaniu narzędziem TIK i opanowaniem jego funkcji, a nie na treściach merytorycznych i praktycznych, wynikających z wymagań podstawy programowej oraz zaplanowanych przez nauczyciela na daną jednostkę lekcyjną.

Dlatego warto zapamiętać:

 1. Zanim wprowadzisz na lekcję dobrze znane Ci narzędzie TIK, upewnij się, czy uczniowie znają wybrane funkcje, które będą używane podczas pracy na lekcji lub w domu, oraz potrafią je wykorzystywać.
 2. Jeśli uczniowie nie potrafią obsługiwać narzędzia TIK, które zamierzasz wykorzystać w pracy, możesz:
 • zorganizować konsultacje grupowe, np. przez Skype’a, który posiada opcję współdzielenia pulpitu z uczniami, i nauczyć ich obsługi potrzebnego programu. Nauczyciel może udostępnić uczniowi pulpit własnego komputera i śledzić wykonywane przez niego czynności (nauczyciel widzi pulpit komputera ucznia);
 • przygotować i przeprowadzić dla uczniów e-lekcję na platformie edukacyjnej, dotyczącą danego narzędzia TIK, lub wykorzystać w tym celu jedno z narzędzi umożliwiających zbiorową pracę, np. konto Gmail, Google Apps, Sky Drive itp.;
 • zamieścić „w chmurze” samouczek do określonego narzędzia TIK i udostępnić go uczniom albo wskazać w internecie tutorial (link do niego). Uczniowie mogą samodzielnie poznawać narzędzie TIK i ćwiczyć jego obsługę przed lekcją;
 • skorzystać ze wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia komputerowe dla uczniów i poprosić go o przygotowanie uczniów w zakresie obsługi danego programu;
 • wykorzystać własne zajęcia, aby np. nauczyć uczniów art. 42 KN;
 • zorganizować podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej wzajemne nauczanie uczniów. Warunek: część uczniów musi znać program i jego obsługę;
 • zadać na lekcji swojego przedmiotu pracę domową na temat tych funkcji programu, które będziemy później wykorzystywali w klasie. Następny warunek: program powinien być dostępny dla każdego ucznia, bezpłatny i prosty, natomiast każdy uczeń powinien mieć dostęp do komputera i, jeśli jest to konieczne, także do internetu.

Kiedy uznasz, że uczniowie poradzą sobie na zajęciach z obsługą narzędzia TIK, możesz śmiało wykorzystać je do realizacji celów lekcji. Pakiet kilkudziesięciu narzędzi, które można wykorzystywać w pracy z uczniami na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych zamieściliśmy w obszernych, oddzielnych plikach: Material_02_narzedzia_TIK_na_lekcje oraz: Material_03_narzedzia_TIK_na_zajecia_pozalekcyjne.

Praca nad scenariuszem lekcji z TIK. Jakie narzędzie tik warto zastosować na zajęciach z uczniami?

Takie pytanie często zadaje sobie nauczyciel, który poszukuje ciekawych metod pracy na lekcji, chce zainteresować uczniów swoim przedmiotem, czy tematem zajęć. W tym module prezentujemy wiele przykładów narzędzi, które można wykorzystać w pracy z uczniami zarówno podczas lekcji przedmiotowych i wychowawczych, jak też różnych zajęć pozalekcyjnych.

Jednym z zadań, jakie proponujemy nauczycielom w tym module, jest opracowanie scenariusza zajęć z uczniami, podczas których zastosowano wybrane narzędzie TIK. Czy to oznacza, że zachęcamy Państwa do wyboru jakiegoś narzędzia i zaplanowania lekcji pokazującej sposób jego zastosowania? W żadnym wypadku! Wielokrotnie już podkreślano w tym kursie, że nie chodzi o stosowanie TIK dla samego stosowania. TIK to tylko jedna z możliwych metod służących realizacji celów lekcji. Podobnie jak w przypadku metod tradycyjnych, nie planujemy lekcji zaczynając od wyboru metody, tak dokonując wyboru określonego narzędzia TIK, musimy pamiętać, żeby nie był przypadkowy i poprzedzony zaplanowaniem kluczowych elementów zajęć – przede wszystkim celów uczenia się uczniów.

Już w II i III module ćwiczyliśmy, jak zaplanować zajęcia służące świadomej realizacji celów; część nauczycieli przesłała swoje scenariusze lekcji w module III jako zadanie dla chętnych. Poniżej zamieszczamy nasze propozycje działań, które być może pomogą je zaplanować oraz wykonać zadanie główne w module IV. Proponujemy zatem:

 

Czas

Działania

O czym warto pamiętać

 

I TYDZIEŃ

1.

Spójrz do swojego planu nauczania opracowanego zgodnie z obowiązucą podsta programową i zastanów się, jaki temat zajęć będziesz realizować za dwa tygodnie.

-----------------------------------------

 

2.

Zaplanuj cele uczenia się uczniów dla wybranych zajęć.

Cele powinny być sformułowane w języku

zrozumiałym dla uczniów

 

3.

Sformułuj kryteria sukcesu do zaplanowanych celów uczenia się uczniów.

Kryteria to dowody polegające na wykazaniu, że uczniowie osiągnęli cele uczenia się. Powinny być konkretne, jednoznaczne i możliwe do zaobserwowania.

 

4.

Zastanów się, jaka dotychczasowa wiedza oraz umiejętności będą potrzebne uczniom do osiągnięcia zakładanych celów. Zastanów się nad sposobami osiągnięcia celów przez uczniów na wybranych zajęciach.

Warto rozwyć, jakie trzeba zachować proporcje mdzy tradycyjnym metodami osiągania celów a TIK, w odniesieniu do zożonych celów.

 

5.

Zapoznaj się z przedstawionymi w materiale do IV modułu opisami narzędzi TIK.

Materiały zawierające zestaw różnych narzędzi, zostały opracowane w taki sposób, żeby atwić wyszukanie zasobu, który może okazać się pomocny w realizacji lekcji z konkretnego przedmiotu lub zajęć o okrlonej specyfice.

 

II TYDZIEŃ

1.

Wybierz i zapoznaj się dokładniej z działaniem tych narzędzi, których opisy sugerują, że mogą być przydatne do realizacji celów zaplanowanych przez Ciebie zajęć.

Należy samodzielnie przetestow wybrane narzędzia oraz opanowsposób ich działania. Sprawdzając dane narzędzie, warto zastanowić się, jaki model pracy z TIK należy wprowadz czy z TIK będą pracow uczniowie, czy tylko sam nauczyciel. Testując narzędzia myśl o tym, że uczniowie mają je wykorzystywać jako pomoc w uczeniu się, a nie skupiać się na technicznym opanowaniu funkcji samego narzędzia.

 

2.

Dokonaj ostatecznego wyboru narzędzia TIK, które wypróbujesz na lekcji z uczniami.

Wybierając narzędzie kieruj się przede wszystkim tym, czy jego wykorzystanie na wybranych zajęciach ułatwia realizację celów uczenia się uczniów. Zanim podejmiesz decyzję, przypomnij sobie informacje zamieszczone w rozdziale Kilka rad jak przygotować uczniów do pracy z TIK?.

 

3.

Zapoznaj klasę, w której mają odbyć

się zajęcia, ze sposobem działania wybranego narzędzia.

Możesz potrzebować mniej lub wcej czasu w zależności od tego, jakie umiejętności dzieci w zakresie TIK i jaki jest stopień trudności opanowania działania narzędzia. Warto nie zostawiać tego działania na ostatnią chwilę.

 

4.

Ustal ostateczne aktywności dla uczniów, w tym związane z wykorzystaniem wybranego narzędzia TIK. Zaplanuj podsumowanie zajęć tak, aby sprawdzić, na ile zakładane cele zostały zrealizowane (czego uczniowie się nauczyli).

Pamiętaj o wybranym modelu pracy z TIK być może konieczne będzie zaplanowanie jakiś aktywności uczniów przed zajęciami w domu. Podsumowanie lekcji to bardzo ważny element warto więc zaplanow tak aktywności, aby nie zabrakło na nie czasu.

 
 

III TYDZIEŃ

1.

Przeprowadź zajęcia z uczniami.

Twoim priorytetem jest dążenie do realizacji celów zajęć. Zgodnie z zasadą, że skuteczny nauczyciel to nauczyciel podążający za uczniem, bądź elastyczny i uważny. Ważne jest, czy uczniowie na lekcji będą się aktywnie uczyć, a nie, czy nauczyciel w pełni zrealizuje wszystkie punkty swojego planu.

 

2.

Usiądź przy dobrej kawie lub herbacie i zastanów, na ile uczniowie osiągnęli zaplanowane cele uczenia oraz w jakim stopniu w tym im pomogło wykorzystane narzędzie TIK. Pomyśl, co chciałab/ chciałbyś zmienić następnym razem, aby uczenie się uczniów było skuteczniejsze.

W refleksji nad przydatnością wykorzystanego narzędzia TIK pomoże Ci formatka opisu rekomendowanego narzędzia TIK zamieszczona w materiałach do modułu.

 

IV TYDZIEŃ

1.

Jeśli chciałab/ chciałbyś wykon zadanie dla chętnych, wypełnij formatkę opisu rekomendowanego narzędzia TIK. Jeśli nie chcesz tym razem wykon zadania dla chętnych, zastanów się, jakie korzci dla ucznia miało zastosowane przez Ciebie w procesie uczenia się narzędzie TIK, a jakie korzyści dało jego zastosowanie Tobie jako nauczycielowi.

-----------------------------------------

 

2.

Weź udział w spotkaniu organizowanym przez szkolnego koordynatora TIK.

Warto pamięt o przygotowaniu opisów dobrych praktyk w sposób ustalony w waszej szkole.

 

 TIK na zajęciach pozalekcyjnych i wychowawczych

Nauczyciele coraz częściej stosują technologie informacyjno - komunikacyjne podczas zajęć przedmiotowych, wykorzystując dostępne programy, platformy edukacyjne, aplikacje oraz inne narzędzia TIK. Wiele z tych narzędzi możemy też wykorzystywać podczas innego rodzaju aktywności pedagogicznej, np. na zajęciach pozalekcyjnych, godzinach wychowawczych, na zajęciach w świetlicy, czy podczas pracy metodą projektu edukacyjnego.

Pamiętajmy, że decydując się na wykorzystanie zasobu TIK, powinniśmy zawsze zadawać sobie pytanie: Czemu ma służyć wybrane przez nas narzędzie?

 • zwiększy efektywność realizacji celu uczenia?
 • zwiększy zainteresowania uczniów przedstawionym zagadnieniem czy tematem?
 • pomoże w skuteczniejszym opanowaniu jakiejś umiejętności?
 • znajomość wybranego przez nas narzędzia będzie przydatna uczniom w praktyce?

Planując pracę, zastanówmy się również, jaki model pracy z TIK chcemy w danym momencie zastosować.

Warto kierować się zasadą, że TIK pomaga w uczeniu się uczniom, jeśli uczniowie (a nie tylko nauczyciel) aktywnie pracują z TIK. Oprogramowanie specyficzne dla nauczania określonych przedmiotów może być pomocne w pracy wszelkiego rodzaju przedmiotowych kół zainteresowań oraz w realizacji projektów edukacyjnych. Poniższy materiał zawiera wybrane programy oraz zasoby TIK, które mogą wspomóc nauczycieli i uczniów podczas zajęć innych niż lekcje przedmiotowe.

 

Narzędzia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Kto to mówi

Serwis internetowy, który wspiera rehabilitację dzieci niedosłyszących za pomocą specjalnie przygotowanych multimedialnych ćwiczeń. Ćwiczenia zostały projektowane przez logopedów i psychologów. Dzieci ćwicząc dobrze się bawią. 

Komputer w szkole – serwis dla nauczycieli

Serwis przeznaczony nie tylko dla nauczycieli różnych przedmiotów, ale też dla pedagogów, psychologów, nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnym potrzebach edukacyjnych, dyrektorów. Wyszukiwanie zasobów ułatwia podział na działy – np. „Szkolnictwo specjalne”, „Świetlica”, „Dla wychowawców”.

 

Narzędzia do pracy z dziećmi podczas godzin wychowawczych:

Sieciaki.pl

Serwis powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie najmłodszych internautów serwisami społecznościowymi, wyposażono go więc w takie funkcje jak profil, komentarze, znajomi itp., dzięki czemu powstała przestrzeń do edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa w społecznościach internetowych. Ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych internautów komunikację między dziećmi ograniczono do posługiwania się emotikonami i zdefiniowanymi frazami. Serwis zawiera również stale aktualizowany katalog bezpiecznych serwisów internetowych dla dzieci oraz bogaty wybór edukacyjnych materiałów multimedialnych.

Cyberprzemoc.pl

Serwis poświęcony jest problemowi cyberprzemocy. Adresowany przede wszystkim do młodych internautów.

 

Narzędzia przydatne do pracy w świetlicy szkolnej oraz pracy metodą projektu z dziećmi w różnym wieku:

Zabawnik

Zbiór 150 pomysłów na gry i zabawy dla dzieci – od wyliczanek poprzez gry planszowe aż po teatr. 

OtoKoto.pl

Platforma edukacyjna zawierająca zabawy, gry i bajki dla dzieci. Ciekawa aplikacja pozwalająca odszukać i dodawać różne atrakcje dla dzieci (w tym kulturalne i turystyczne) dostępne w danym województwie i mieście.

MiMamo

Platforma kulturalno - edukacyjna zawierająca wirtualne warsztaty z różnych dziedzin, np. plastyczne, taneczne. Część pomysłów dostępna formie „książek do druku”. Aplikacja umożliwiająca dodawanie swoich pomysłów. 

Skarby dzieci

Portal, na którym rodzice i dzieci mogą odnaleźć wiersze, bajki, audycje edukacyjne w formie audiobooków i e-booków oraz piosenki i kolorowanki. Zamieszczone materiały zostały przygotowane przez pedagogów, psychologów oraz autorów wierszy i bajek dla dzieci oraz artystów plastyków w oparciu o podstawy programowe dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Dla dzieci przygotowano materiały z podziałem na grupy wiekowe oraz tematyczne, związane z najważniejszymi wydarzeniami dla maluchów, np. wiersze z okazji Dnia Mamy, Dnia Dziadków, pierwszy dzień wiosny, pierwszy dzień w przedszkolu.

Ciufcia.pl

Darmowe gry edukacyjne dla dzieci online, wyspa gier dla najmłodszych w wieku od 2 do 6 lat.

EduGames.pl

Portal z bezpłatnymi grami edukacyjnymi. Podział na przedmioty i etapy edukacyjne.

OtoGry.pl

Gry symulacyjne, których zadaniem jest odzwierciedlenie rzeczywistości, pomagają przećwiczyć schematy codziennych zachowań w bezpiecznym, wirtualnym środowisku i uczą, jak radzić sobie w prawdziwych sytuacjach. W internecie można znaleźć symulatory lotu, pojazdów lądowych i wodnych, pojazdów kosmicznych, jak również symulacje związane z wykonywaniem różnych zawodów, takich jak kelnerka, fryzjerka, kucharka, opiekunka, menager hotelu, projektant mody itp.

Mapa świata - puzzle

Gra polegająca na ułożeniu mapy świata z puzzli. Dodatkowo licznik czasu.

Fiszkoteka

Efektywne uczenie się przy pomocy wirtualnych fiszek. Można tu uczyć się wszystkiego, co daje się ująć w zwięzły system pytań i odpowiedzi. Użyteczna pomoc w nauce słówek z języków obcych, wzorów, definicji, faktów, dat i nazwisk itp. Znacznik postępu informuje, jaka część materiału została już prawidłowo przyswojona, a specjalny algorytm dba o to, aby częściej pojawiały się pytania sprawiające najwięcej trudności. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Użytkownicy mogą tworzyć własne zestawy fiszek i w oparciu o nie powtarzać dowolne partie materiału. Możliwe jest również korzystanie z gotowych zestawów.

Szarakomorka.pl

Serwis oferuje możliwość oceny każdej z sześciu funkcji poznawczej (pamięci, szybkości pracy, uwagi, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego, przewidywania) w postaci surowego wyniku liczbowego oraz interpretacji i opisu. Portal zawiera m.in. kilkadziesiąt ćwiczeń pogrupowanych i przypisanych do konkretnych funkcji poznawczych. Po wykonaniu treningu użytkownik może wykonać test ponownie, aby obserwować swoje postępy. Użytkownik ma wgląd do wszystkich swoich archiwalnych wyników wraz z interpretacją. Wszystkie narzędzia zostały opracowane przy współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii poznawczej. 

Spryciarze.pl

Poradnik wideo, pokazujący jak poradzić sobie z codziennymi problemami. Kluczową dewizą portalu jest hasło „Pokaż, co potrafisz!”. W serwisie wśród kilku tysięcy filmów znaleźć można odpowiedzi na pytania: Jak zabezpieczyć gniazdko elektryczne? Jak zrobić maszynkę do robienia waty cukrowej? Jak obronić się przed napastnikiem? Jak zamontować okap kuchenny? i wiele innych. Np. jak zobaczyć dźwięk, jak zrobić chmurę w butelce

 

RÓŻNE MODELE WYKORZYSTYWANIA TIK W PRACY Z UCZNIAMI

Serwis społecznościowy

Bądź na bieżąco o najnowsze informacje z naszego serwisu:

Połącz się z nami

Szkoła w obiektywie

Prezentacje szkoły - YouTube

Zakończenie roku szkolnego za

0

Dni

0

Godziny

0

Minuty

0

Sekundy