Logowanie do konta

login
Hasło *
Zapamiętaj Mnie

Utwórz konto

Pole oznaczone gwiazdką (*) jest wymagany.
Imie
login
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

„Słońce zawsze świeci dla Ciebie, nawet wtedy, kiedy patrząc w niebo widzisz tylko chmury”

Damian Żukiewicz

Pamiętaj, że nie jesteś sam...

mgr Anna Błaszczyk - w roku szkolnym 2015/2016 Rzecznik Praw Ucznia  Pomoże, doradzi, wyjaśni:

 • W każdej problematycznej sprawie.
 • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
 • Będzie mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.
 • Zachowa dyskrecję!

Zapraszam na rozmowy w każdy czwartek godz. 11.30 sala 103a (przy czytelni).

Konwencja Praw Dziecka fragmenty

Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, język, religię, poglądy polityczne.

Art.13

Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.

Art.14

Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

Art.15

Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.

Art.17

Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących 
z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Art.18

Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.

Art.19

Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzwiskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.

Art.20

Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.

Art.23

Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

Art.28

Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji 
i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.

Art.29

Nauka dziecka będzie ukierunkowana na : 
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, 
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad, 
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi, 
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia.

Art.33

Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem 
w odpowiednich umowach międzynarodowych.

O Rzeczniku Praw Ucznia
Nie ma jednolitego dokumentu jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia. Od 6 stycznia 2000 roku weszła w życie „Ustawa o Rzecznik Praw Dziecka. Tematyki praw ucznia dotyka wiele ustaw i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Zwykle określa się je na podstawie Konstytucji, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Konwencji o Prawach Dziecka, Konwencji o Ochronie Praw Dziecka i Podstawowych Wolności. Są to dokumenty, które w państwie prawa powinny być przestrzegane, a łamanie praw w nich zawartych powinno pociągać za sobą konsekwencje w postaci postępowania sądowego.
Oczywiście nie jest w interesie ucznia podawać do sądu swojego nauczyciela za to, ze zamiast czwórki otrzymał trójkę z klasówki. Dlatego też wypracowano mechanizmy, które ułatwiają porozumienie między uczniem a nauczycielem. Do takich mechanizmów należą; instytucja Rzecznika Praw Ucznia, Samorząd Szkolny, Szkolni Rzecznicy Praw Ucznia.
Dokładna lista praw i obowiązków ucznia powinna znajdować się w Statucie Szkoły. Każda szkoła tworzy swój statut, w którym określa zasady funkcjonowania szkoły oraz sposoby współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. W niektórych szkołach prężnie działający samorząd wybiera rzecznika lub rzeczników praw ucznia, którzy reprezentują interesy uczniów przed radą pedagogiczną czy dyrekcją szkoły.
Tam, gdzie Samorząd Uczniowski jest wyjątkowo aktywny, szkoły staja się odzwierciedleniem małych demokratycznych państewek. To, jak będą reprezentowane prawa indywidualne przysłowiowego Jasia Kowalskiego, zależy głównie od aktywności samego Jasia. Samorząd Szkolny jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia.
Uczniowie szkół, w których nie zostały wypracowane formy samorządności muszą zwracać się bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia w Wojewódzkich Kuratoriach Oświaty.

1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?
Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybranym przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania. Powołany jest on do:

 •  przeciwdziałaniu łamania praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka,
 •  podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności,
 •  reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły,
 •  informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 •  podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
 •  rozwiązywania spraw spornych.

2. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu – grupy uczniów, nawet całej klasy.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

3. Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?
Jeśli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji.
Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.

4. O czym uczeń jeszcze powinien wiedzieć?
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Serwis społecznościowy

Bądź na bieżąco o najnowsze informacje z naszego serwisu:

Połącz się z nami

Szkoła w obiektywie

Prezentacje szkoły - YouTube

Zakończenie roku szkolnego za

0

Dni

0

Godziny

0

Minuty

0

Sekundy